IGAM KOOP | Üyelik Sözleşmesi IGAM KOOP | Üyelik Sözleşmesi

Üyelik Sözleşmesi

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

1 Taraflar

a) igamkoop.com internet sitesinin faaliyetlerini yürüten Gaziosmanpaşa mahallesi 

Nenehatun Caddesi Şairler Sokak 7/2 Çankaya Ankara adresinde bulunan İGAM Birlikte 

Sosyal Kalkınma ve İşletme Kooperatifi (Bundan böyle “İGAMKOOP” olarak anılacaktır).

b) igamkoop.com internet sitesine üye olan internet kullanıcısı ("Üye")

2 Sözleşmenin Konusu

İşbu Sözleşme’nin konusu İGAMKOOP’un sahip olduğu internet sitesi igamkoop.com ‘dan 

üyenin faydalanma şartlarının belirlenmesidir.

3 Tarafların Hak ve Yükümlülükleri

3.1. Üye, igamkoop.com   internet sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin 

kanunlar önünde doğru olduğunu, İGAMKOOP’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle 

uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt eder.

3.2. Üye, İGAMKOOP’un tarafından kendisine verilmiş olan şifreyi başka kişi ya da 

kuruluşlara veremez, üyenin sözkonusu şifreyi kullanma hakkı bizzat kendisine aittir. Bu 

sebeple doğabilecek tüm sorumluluk ile üçüncü kişiler veya yetkili merciler tarafından 

İGAMKOOP’a karşı ileri sürülebilecek tüm iddia ve taleplere karşı, İGAMKOOP’un 

sözkonusu izinsiz kullanımdan kaynaklanan her türlü tazminat ve sair talep hakkı saklıdır.

3.3. Üye igamkoop.com     internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet 

etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm 

hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran üyeyi bağlayacaktır.

3.4. Üye, igamkoop.com internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka 

aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının 

fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri

kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virüs, truva atı, vb.) ve işlemlerde 

bulunamaz.

3.5. igamkoop.com internet sitesinde üyeler tarafından beyan edilen, yazılan, kullanılan fikir 

ve düşünceler, tamamen üyelerin kendi kişisel görüşleridir ve görüş sahibini bağlar. Bu görüş 

ve düşüncelerin İGAMKOOP’a hiçbir ilgi ve bağlantısı yoktur. İGAMKOOP’un üyenin 

beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan ve 

üçüncü kişilerin beyan edeceği fikir ve görüşler nedeniyle üyenin uğrayabileceği zararlardan 

dolayı herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

3.6. İGAMKOOP’a, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve 

verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. 

Üye, igamkoop.com   internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir 

zarar yüzünden İGAMKOOP’dan tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir.

3.7. Üye, diğer internet kullanıcılarının yazılımlarına ve verilerine izinsiz olarak ulaşmamayı 

veya bunları kullanmamayı kabul etmiştir. Aksi takdirde, bundan doğacak hukuki ve cezai 

sorumluluklar tamamen üyeye aittir.

3.8. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye 

işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, İGAMKOOP’u bu ihlallerin 

hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk 

alanına intikal ettirilmesi halinde, İGAMKOOP’un üyeye karşı üyelik sözleşmesine 

uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır.

3.9.   İGAMKOOP’un her zaman tek taraflı olarak gerektiğinde üyenin üyeliğini silme, 

müşteriye ait dosya, belge ve bilgileri silme hakkı vardır. Üye işbu tasarrufu önceden kabul 

eder. Bu durumda, İGAMKOOP’un hiçbir sorumluluğu yoktur.

3.10. igamkoop.com     internet sitesi yazılım ve tasarımı İGAMKOOP’un mülkiyetinde olup,

bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta 

olup, bunlar üye tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez.